GAIA

说明 和 尺寸

GAIA 17012
长方形的低桌, 巴西 Sucupira 木构架, 顶部及凹进处为天然石材镶面, 铜金属部分.

尺寸 [宽 x 深 x 高] mm: 1815 x 650 x 450

GAIA 17112
长方形的低桌, 巴西 Sucupira 木构架, 顶部及凹进处为天然石材镶面, 下方有木架子选项, 铜金属部分.

尺寸 [宽 x 深 x 高] mm: 1815 x 650 x 450